Luyện Tiếng Anh

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

BBC English: Diphthongs (double vowel sounds) 03

05.30.2011, Pronunciation tips, by .

BBC English: Diphthongs (double vowel sounds) 03

Related Posts

Leave a Reply