Luyện Tiếng Anh

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Business English Lesson 10 – Wrapping it up

07.27.2011, Business English, by .

Today we’re looking at how to end a presentation, and how to deal with questions. (Học cách làm thế nào để kết thúc một buổi thuyết trình và làm thể nào để trả lời các câu hỏi)

Related Posts

Leave a Reply