Luyện Tiếng Anh

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Business English Lesson 12 – Negotiating part 1

07.27.2011, Business English, by .

We look at negotiating. (Học về cách đàm phán)

Related Posts

Leave a Reply