Luyện Tiếng Anh

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Business English Lesson 13 – We Might Have A Deal!

07.27.2011, Business English, by .

We take a further look at negotiating. (Tiếp tục học về đàm phán)

Related Posts

Leave a Reply