Luyện Tiếng Anh

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Business English Lesson 14 – A Formal Speech

07.27.2011, Business English, by .

We look at how to make a formal speech. (Học về cách phát biểu)

Related Posts

Leave a Reply