Luyện Tiếng Anh

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Business English Lesson 2 – Why don’t you join us?

07.27.2011, Business English, by .

In this Lesson you can learn how to make, accept and refuse invitations in a business setting. (Học các đưa ra một lời mời, cách chấp nhận hay từ chối)

Related Posts

Leave a Reply