Luyện Tiếng Anh

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Business English Lesson 6 – What are the Options?

07.27.2011, Business English, by .

In this Lesson we look at the options or choices that have to be made.(Chúng ta xem xét về những lựa chọn, những quyết định có thể được đưa ra)

Related Posts

Leave a Reply