Luyện Tiếng Anh

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Business English Lesson 7 – A Report on Progress

07.27.2011, Business English, by .

Today’s focus is on the verb tenses used in reports. (Bài học này tập chung vào thì của động từ được dùng trong báo cáo)

Related Posts

Leave a Reply