Luyện Tiếng Anh

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Business English Lesson 8 – Graphs and Trends

07.27.2011, Business English, by .

Today we’re looking at presenting information using charts and graphs. (Cách sử dụng biểu đồ và đồ thị để trình bày, giới thiệu thông tin)

Related Posts

Leave a Reply