Luyện Tiếng Anh

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.
Archive for the ‘Business English’ Category

In this Lesson you can learn how to make introductions in a business setting. (Học cách giới thiệu và làm … Learn more

In this Lesson you can learn how to make, accept and refuse invitations in a business setting. (Học các đưa … Learn more

In this Lesson we look at the things you can say to someone you’ve just met. (Học về các thứ … Learn more

In this Lesson we look at how to chair a meeting. (Học cách điều hành một cuộc họp)

In this Lesson we look at how to keep to the point in meetings. (Học cách giữ trọng tâm, tập … Learn more

In this Lesson we look at the options or choices that have to be made.(Chúng ta xem xét về những … Learn more

Today’s focus is on the verb tenses used in reports. (Bài học này tập chung vào thì của động từ … Learn more

Today we’re looking at presenting information using charts and graphs. (Cách sử dụng biểu đồ và đồ thị để trình … Learn more

We look again at presentations. (Tiếp tục học về cách trình bày thông tin trong một buổi thuyết trình)

Today we’re looking at how to end a presentation, and how to deal with questions. (Học cách làm thế nào … Learn more

We look at how to make business calls. (Cách gọi điện trong kinh doanh)

We look at negotiating. (Học về cách đàm phán)

We take a further look at negotiating. (Tiếp tục học về đàm phán)

We look at how to make a formal speech. (Học về cách phát biểu)

We look at ways of saying goodbye. (Học về những cách để chào tạm biệt trong kinh doanh)