Luyện Tiếng Anh

Feed Rss

Để tra nghĩa một từ, bạn hãy click chuột hai lần vào từ đó.

Business English Lesson 3 – Getting Acquainted

07.27.2011, Business English, by .

In this Lesson we look at the things you can say to someone you’ve just met. (Học về các thứ mà bạn có thể nói với một người mới gặp trong môi trường kinh doanh)

Related Posts

Leave a Reply